O NAS – HISTORIA POWSTANIA


Polska Rola Heraldyczna Nova Heroldia, jest jedynym organem heraldycznym w Polsce który zajmuje się fundacją nowych herbów obywatelskich (mieszczańskich).

Dokonujemy fundacji, rejestracji i publikacji nowych i istniejących herbów obywatelskich (mieszczańskich), jak też rejestracji  potwierdzonych herbów szlacheckich. Projekty nowych herbów  obywatelskich, wykonywane są dla każdego fundatora indywidualnie, jak też są sprawdzone względem oryginalności i jednorazowości przez doświadczonych heraldyków.

 Ustanawiamy jedynie i pielęgnujemy tradycję rodzinną, posiadania własnego herbu rodowego jako symbolu graficznego własnej rodziny.. Prowadzimy oficjalny rejestr fundowanych i istniejących herbów mieszczańskich oraz rejestrację potwierdzonych herbów szlacheckich. Fundacja, rejestracja i publikacja takich herbów, jest otwarta dla wszystkich pragnących budować nową tradycję rodzinną, celem zachowania w pamięć  swoich przodków. Dokonujemy rejestracji herbów na podstawie wiarygodnych dowodów przedstawionych przez Petenta oraz  przeprowadzamy fundację nowych herbów rodowych obywatelskich, znanych pod nazwą herbów mieszczańskich, powstałych według zasad heraldycznych i zgodnie z naszym statutem. Aktu fundacji i rejestracji herbu w naszej roli herbowej dokonało już wiele osób, w tym: lekarze, przedsiębiorcy, politycy, profesorowie, generalicja i oficerowie, prawnicy, zgromadzenia zakone i inne.  Fundacji nowego własnego herbu rodowego dokonał znany sportowiec Adam Małysz. Czy  wiedzą  Państwo, że także Lech Wałęsa posiada własny herb, który został mu przydzielony przez Urząd Heraldyczny Królestwa Szwecji z okazji nadania Królewskiego Orderu Serafinów Herb wykonano według projektu i inicjatywy znanego polskiego heraldyka, Adama Heymowskiego . Jeszcze dzisiaj  mogą  Państwo dokonać czegoœś, z czego Wasza rodzina będzie dumna przez wiele pokoleń. Dokonajcie fundacji własnego herbu rodowego !

Potomkowie fundatora herbu posiadają prawo jego dziedziczenia. Herb jest więc wartoœścią trwałą i ponadczasową. Nowe herby uznawane są również przez śœwiadomych tradycji rodzinnej heraldyków i genealogów rangi światowej. Do nich zaliczyć można pana dr Jerzego Łuckiego,  członka Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Królewskiego Kanadyjskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz konsultanta heraldycznego Związku Szlachty Polskiej. Patrz post z dnia 25.09.2010 : Czy mam prawo do herbu?  Prawo do posiadania herbów rodowych dla osób z poza stanu rycerskiego zostało powszechnie przyjęte i udowodnione już w XIV w. przez dr. Bartholemeusa de Saxoferrato, konsyliarza cesarza Karola IV, w traktacie „De Insigniis et Armis”. Potomkowie fundatora herbu posiadają prawo jego dziedziczenia. Herb jest więc wartośœcią trwałą i ponadczasową. U nas potwierdzenie fundacji herbu zostanie dokładnie udokumentowane aktem rejestracyjnym oraz reprezentacyjnym listem herbowym. Herb zostanie zarejestrowany w roli herbowej Nova Heroldia, jak też opublikowany w herbarzu książkowym, wydawanym przez Polską Wspólnotę Heraldyczną Nova Heroldia oraz w herbarzu internetowym. Herb jako znak graficzny w okreśœlonych przypadkach podlega ochronie prawnej jako dobro osobiste.

ochrona herbu

Ważna informacja.

1. W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi fundacji własnego herbu rodowego zwracamy szczególną uwagę na fakt uzasadnienia heraldycznego symboli zawartych w takim herbie. Herb jako znak identyfikacyjny i fundament tradycji rodzinnej powinien zwierać w swojej treśœci jasne i proste przesłanki. W znaku tym należy szczególnie uwzględnić historię własnej rodziny, w tym: terytorialne pochodzenie przodków, zajęcia jakimi parali się przodkowie, symboliczne przedstawienie znaczenia własnego nazwiska. Nieuzasadnione dążenia niektórych petentów do naśœladownictwa symboliki innych herbów w tym szlacheckich, stoi często w niezgodzie z historycznym spojrzeniem na własne pochodzenie.

2.Uprasza się zainteresowanych fundacją własnego herbu o wnikliwe zapoznanie się z zasadami fundacji herbu. Pełny tekst zamieszczony na podstronie warunki fundacji.

Ochrona własnego herbu

Jednym z przykładów nawiązujących do ochrony herbu jest głośœna sprawa przeciwko Browarom ŻSA w Żywcu. Sąd Najwyższy w sprawie powództwa Karola Stefana Habsburga w kwestii ochrony dóbr osobistych, w częœci dotyczącej użycia herbu rodowego Habsburgów ocenił, że wykorzystanie herbu przez Browar Żywiecki SA nie jest zgodne z prawem. Jak podano, cytat: ,,Inna była natomiast ocena wykorzystania przez pozwanego herbu H. Nie stanowił on nigdy składnika niematerialnego browaru, a zatem nie mógł być wykorzystywany w działalnośœci gospodarczej pozwanego. Herb rodowy, w ocenie Sądu Apelacyjnego, stanowi dobro osobiste, niezależnie od utraty jego znaczenia w życiu publicznym. Wykorzystanie go przez inną osobę jest naruszeniem tego dobra, uzasadniającym udzielenie ochrony z tego tytułu”

Wyrok z dnia 28. lutego 2003 r., V CK 308/02

Tradycja rodzinna rozumiana jako dziedzictwo, spuśœcizna, utożsamianie się z dokonaniami i wartośœcią reprezentowaną  przez przodków, jest dobrem osobistym, podlegającym ochronie na podstawie art. 23 i 24 k.c.

Jest to jedyny, jak dotychczas, wyrok sądowy wydany w Polsce, ustanawiający herb rodowy jako dobro osobiste, podlegające ochronie prawnej w myœśl artykułu 23. i 24. kodeksu cywilnego. Informacje w tej sprawie zamieszczono na stronie internetowej

http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/wyrok;sn;izba;cywilna,ic,v,ck,308,02,5548,orzeczenie.html

Historia powstania i działalności Polskiej Roli Herbowej i towarzystwa Polska Wspólnota Heraldyczna Nova Heroldia.

Rok 1999, rozpoczęcie działaności społecznej  na rzecz propagowania genealogii, onomastyki i heraldyki, poprzez poszukiwania materiałów genealogiczno-heraldycznych. Założona w tym roku Pierwsza Powszechna Księgia Herbowa zajmowała się w głownej mierze gromadzeniem  wszelkich informacji genealogiczno-heraldyczne dotyczących rodzin szlacheckich i mieszczańskich. Efektem tych działań było nieodpłatne przekazywanie zainteresowanym osobom materiałów źródłowych genealogiczno-heraldycznych, pochodzących ze zgromadzonych herbarzy polskich i zagranicznych. Z biegiem czasu nawiązała się stała wspólpraca z właścicielem tygodnika polonijnego Info&Tips, Panem Stanisławem Węglorzem. Systematycznie publikowane artykuły zajmowały się w głównej mierze wyjasnianiem  znaczenia nazwisk pochodzenia polskiego, propagowaniem badań genealogicznych, wskazywaniem na źródła archiwalne, oraz opracowaniami dotyczącymi rodów szlacheckich w Polsce. Jednym z głównych filarów naszej działalności było wyjaśnianie znaczenia herbu oraz pomoc w poszukiwaniu materiałów źródłowych (archiwalnych) osobom które w swej tradycji rodzinnej posiadały indormacje o pochodzeniu szlacheckim.Działania te miały na celu  propagowanie tradycji rodzinnej dla Polonii zamieszkującej Niemcy i Anglię.  Dzięki naszej pracy  służyliśmy również poradą wielu obywatelom Niemiec, w wyjaśnianiu pochodzenia ich  nazwiska które miały brzmienie słowiańskie. Przełomowym momentem działania Pierwszej Powszechnej, Otwartej Księgi herbowej, było nawiązanie kontaktu w 2005 roku, z panem Juliuszem Sokolnickim który służył radą w kwestii poszukiwań heraldycznych, dotyczacych polskiej szlachty. Podjęcie współpracy z heraldykiem amatorem Andrzejem Brzeziną Winiarskim w roku 2006 zaowocowało wydanie pierwszego tomu herbarza  Pierwszej Powszechnej Otwartej Księgi Herbowej Nova Heraldia przez firmę Nova Heraldia.Powołanie do życia i rozpoczęcie wydawnictwa kwartalnika Forum Genealogiczno-Heraldycznego nastąpiło w roku 2008..Rok 2009, zjazd założycielski Polskiej Wspólnoty Heraldycznej,  05 czerwca 2010 roku  w Jelenia Górze. W tym samym 2010 roku, herby fundowane i rejestrowane w naszej roli herbowej, rozpoczęto rejestrować także w innych europejskich rolach herbowych. Zapoczątkował to członek zarządu Polskiej Wspólnoty Heraldycznej Nova Heroldia, dr. Andrzej Wojtyczka. Jego herb znalazł się w rejestrze herbarza Burke’s Peerage & Gentry International Armorial Register Ltd. pod numerem 0169 w dniu 16 marca 2010 roku. Udział  członków PWH, międzyinnymi w XXIX Miedzynarodowym Kongresie Genealogiczno Heraldycznym w dniach 27-29 wrzesnia 2010  Sttutgart ( Niemcy). Udział przedstawiciela PWH Nova Heroldia w osobie pana Norberta Waclawczyka. Także XXX Miedzynarodiowy Kongres Genealogiczno Heraldyczny w Maastriecht, który miał miejsce w dniach 24-28 wrzesnia 2012 roku,  odbył się również z udziałem przedstawicieli PWH,  pana Krzysztoga J. Guzka oraz pana Norberta Wacławczyka. W tym samym roku nawiązanie współpracy z Polskim Towarzystwem Weksylologicznym. Nastąpiło  wydanie drugiego tomu herbarza roli herbowej Nova Heroldia oraz Forum Heraldycznego rok 2012. Udział przedstawiciel Polskiej Wspólnoty Heraldycznej Nova Heroldia, w I Medzynarodowej konferencji Heraldyczno – Weksylologicznej, Cieszyn 2012 w  osobach Pawła Towpika, Tomasza Steifera oraz Norberta Waclawczyka. Udział przedstawicieli PWH Spotkania roboczego  Polskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu 2012. udział Utworzenie  zasobów archiwalnych złożonych z wydawnictw książkowych oraz publikacji heraldyczno- genealogicznych,  polskich i zagranicznych w rok 2013.  Powołanie  do życia, w ramach działaności roli herbowej, działu flag, związków rodzinnych oraz rodzin fundatorów herbów rok 2014. Wprowadzenie po raz pierwszy certyfikatu dla heraldyków współpracujących z rola herbową Nova Heroldia, rok 2014. Inicjatywa  vice przewodniczacego PWH Tomasza Steifera powołania Miedzynarodowego Dnia Heraldyki rok 2015 Wydanie okolicznościowych znaczków pocztowych projektu Tomasza Stejfera, X lecia roli Herbowej Nova Heroldia, oraz V rocznicy  założenia Polskiej Wspólnoty Heraldycznej rok 2015. Ustanowienie odznaki organizacyjnej PWH rok 2015, według projektu Tomasza Steifera. III Międzynarodowa Konferencja Heraldyczno -Weksylologiczna Cieszyn 2016. udział przedstawicieli PWH. Wydanie nowego certyfikatu heraldycznego, panu Kamilowi Wójcikowskiemu  rok 2017. Ustanowienie nagrody imienia Tomasza Steifera  za najciekawszą formę popularyzacji amatorskiego ruchu heraldycznego rok 2017. Rok 2018, rokiem dokonania zmian w zarządzaniu rolą herbową Nova Heroldia, w ramach współpracy z Polską  Wspólnotą Heraldyczną. Usamodzielnienie działań roli herbowej oraz zmiana systemu fundacji i rejestracji herbów w roli herbowej Nova Heraldia.Stworzenie nowej strony internetowej, www.novaheroldia.net , celem polepszenia jakości działań roli herbowej, w zakresie kontaktu i wspólpracy z fundatorami jak również medialnej prezentacji naszego forum. Rok 2020,  przygotowania do wydania III Tomu Herbarza, roli herbowej Nova Heroldia. Jak również przymiarki do wzięcia udziału w Miedzynarodowym Kongresie Genealogicznio Heraldycznym w Madrycie.

prezydenci

Od prawej: Prezydent XXIX Kongresu Genealogiczno-Heraldycznego w Stuttgarcie dypl. inż. Harald Heimbach, dalej zaproszony na zjazd prezes Polskiej Wspólnoty Heraldycznej Norbert Wacławczyk oraz drugi prezydent kongresu dr.Rolf E.Sutter.

 

rosja

Wśród uczestników kongresu byli także przedstawiciele Rosji. Powyżej prezes Polskiej Wspólnoty Heraldycznej pan Wacławczyk w towarzystwie dr. Stanilawa W. Dumina prezydenta towarzystwa genealogicznego Federacji Rosyjskiej oraz prezesa rosyjskiej cesarskiej roli herbowej.

 

szkot

Na kongres zaproszono również przedstawicieli szlachty europejskiej. Powyżej Charles Ross of Biggar, baron of Biggar ze Szkocji

 

afryka

Honorowym gościem był przedstawiciel rodziny królewskiej Khoisan Nation z Afyki Południowej król Calvin Denver John Cornelius III