Download


Download

W razie niemożności skorzystania z  funkcji Download prosimy o skopiowanie potrzebnych  formularzy.

Zapewniamy że wszelkie udostępnione nam informacje nieautoryzowane przez fundatora nie zostaną przekazane osobom trzecim a na wyraźne życzenie fundatora zostaną usunięte z archiwum roli herbowej. Patrz statut roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księgi Herbowej Nowa Heraldia.

Przystępując do realizacji państwa zamówienia w pierwszej kolejności uwzględniamy w projekcie nowego herbu rodowego wszelkie uwagi i propozycje fundatora. Należą do nich informacje dotyczące takich punktów jak: nazwisko, jeśli znana to jego etymologię, zawód lub tradycyjne zawody w rodzinie, miejsce urodzenia, terytorium pochodzenia (kraj, region), dewiza życiowa, ulubione zajęcie, ulubione kolory oraz inne, zdaniem Państwa informacje mogęce znaleźć swoje symboliczne odzwierciedlenie w herbie. Mogą Państwo nadesłać swoja własną szkicową propozycję. Odradzamy projektowania herbów na tarczach dzielonych, oraz stosowania zbyt dużej liczby godeł i barw.

Powyższe uwagi i propozycje służą wyłącznie do przełożenia charakterystycznych określeń dotyczących rodziny fundatora herbu na symbole graficzne które uwzględnione zostaną w projektowanym herbie rodowym.

Na postawie otrzymanych informacji i ewentualnie Państwa sugestii nasi heraldycy, bazując na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy wykonują do trzech propozycji herbu. Po wybraniu jednego, i ewentualnych korektach według Państwa uwag oraz sprawdzeniu na jednorazowość i niepowtarzalność, herb jest kierowany do rejestracji.

Mogą Państwo skorzystać z opcji zamówienia projektu prywatnie u jednego z naszych heraldyków. Kosztuje to więcej, niż symboliczna opłata za standardowy projekt, ale otrzymają Państwo w zamian minimum 10 projektów. Zmiany w wybranym projekcie herbu będą dokonywane tak długo aż państwo dojdziecie do wniosku że herb ten w pełni odpowiada państwa oczekiwaniom. a liczba zmian, poprawek i konsultacji z Państwem jest praktycznie ograniczona tylko zdrowym rozsądkiem. W ramach honorarium otrzymują Państwo także wysokiej jakości grafikę komputerową swego herbu, oraz jego wersje czarno białe – konturowe, ze szrafowaniem i bez (w formie plików png lub jpg)

Po zaakceptowaniu przez państwa proponowanego wzoru następuje sprawdzenie na jednorazowość i niepowtarzalność, wykonanie oryginału herbu, listu herbowego, aktu rejestracyjnego, rejestracja i wpis do roli herbowej Nova Heroldia.

Po procedurze rejestracji otrzymacie państwo reprezentacyjny list herbowy wraz z aktem rejestracyjnym.

List herbowy w którym obok wizerunku własnego herbu wpisani są wszyscy uprawnieni do stosowania tego herbu, potwierdzony jest przez przedstawiciela roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księgi Herbowej Nova Heroldia, jak również na życzenie fundatora przez notariusza. List herbowy jest obok aktu rejestracyjnego jedynym dokumentem potwierdzającym fundację i rejestrację nowego własnego herbu rodowego. W przypadku rejestracji potwierdzonego, istniejącego herbu rodowego mieszczańskiego czy szlacheckiego, który został wpisany do roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księgi Herbowej Nova Heroldia (patrz statut) wydany zostaje także list herbowy i akt rejestracyjny.

 

Kwestionariusz wstępny (PDF)

Kwestionariusz wstępny –  załącznik do wniosku o rejestrację herbu w roli herbowej

NOVA HEROLDIA działającej przy POLSKIEJ WSPÓLNOCIE HERALDYCZNEJ

Projekt nowego herbu wymaga analizy podstawowych danych dotyczących Fundatora, jego rodziny i przodków. W miarę możliwości prosimy o możliwie obszerne podanie informacji odnośnie poniższych kwestii:

1. Fundator:

– nazwisko, przezwisko, pseudonim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– zawód wyuczony i wykonywany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– szczególne osiągnięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– otrzymane odznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– ulubione kolory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– dewiza życiowa / ulubione motto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– ulubione zwierzęta i rośliny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– wyznanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– inne motywy, do których Fundator chciałby mieć odnisienie w herbie . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Przodkowie Fundatora (szczególnie w linii prostej męskiej):

– najczęściej używane imiona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– zawody i zajęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– wyznanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– dewiza życiowa / ulubione motto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– otrzymane odznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– miejscowości i regiony, gdzie najdłużej zamieszkiwali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– miejscowość i region zamieszkania najstarszych znanych przodków . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– inne ważne fakty z życia przodków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– widoczne dziedziczne cechy charakteru lub jakieś umiejętności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

miejscowość i data czytelny podpis ( imię i nazwisko)

Linia genealogiczna (PDF)

Linia genealogiczna  nie jest obowiązkowa, wymagana  jest w przypadku rejestracji herbów szlacheckich lub  już istniejących znaków herbowych tak zwanych mieszczańskich ( obywatelskich). Genealogię zamieszczamy również na wyraźne życzenie fundatora nowego herbu, rejestrowanego po raz pierwszy w naszej roli herbowej, celem publikacji  w naszym herbarzu.

Oświadczenie (PDF)

Oświadczenie do rejestracji w roli herbowej

NOVA HEROLDIA działającej przy POLSKIEJ WSPÓLNOCIE HERALDYCZNEJ

1. Niniejszym oświadczam, że wszystkie informacje podane w dokumentach fundacyjnych są zgodne z prawdą [ ]

2. Zgadzam się by wizerunek rejestrowanego herbu był wykorzystywany przez rolę herbową Nova Heroldia i Polską Wspólnotę Heraldyczną, do promocji i reklamy działalności roli herbowej Nova Heroldia oraz stowarzyszenia Polska Wspólnota Heraldyczna (poprzez internet, prasę, radio i telewizję, czasopisma, foldery, portfolia, publikacje książkowe, prezentacje, referaty, wystawy itp.) [ ]

3. Zgadzam się by informacje dotyczące mojej osoby oraz informacje historyczno-genealogiczne odnoszace się do mojej rodziny oraz innych moich krewnych i powinowatych, jakie zostały podane w liście herbowym i akcie rejestracji, a więc jakie też zostały wpisane do roli herbowej Nova Heroldia, mogły być w ramach roli herbowej Nova Heroldia publikowane w formie cyfrowej (internet, nośniki danych typu CD lub pendrive) oraz papierowej (książki, czasopisma) [ ]*

W przypadku braku zgody na publikację danych, o których mowa w pkt. 3, publikowany będzie tylko wizerunek i nazwa herbu oraz data dzienna rejestracji. Tak ograniczone dane, będą jednak w dużym stopniu wypaczać ideę rejestracji.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach związanych z rejestracją herbu dla potrzeb jej przeprowadzenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) [ ]

5. Po zakończeniu procedury fundacji proszę o usunięcie z bazy danych osobowych Polskiej Wspólnoty Heraldycznej moich danych: kontaktowych (adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu), potwierdzających tożsamość (rodzaj dokumentu, jego nr i seria) oraz bankowych (nazwa banku, nr konta bankowego) [ ]*

Prosimy w stosownych miejscach o postawienie znaku X

* Oznaczenie nieobowiązkowe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

miejscowość i data czytelny podpis ( imię i nazwisko)

Poświadczenie dokumentu  najstarszego znanego przodka (PDF)
Przy rejestracji istniejących herbów  zarówno szlacheckich jak też mieszczańskich, wymagamy przedstawienia poświadczonych dokumentów potwierdzających związki genealogiczne z przodkami używających taki herb.

Wniosek o fundację lub rejestrację herbu rodowego

Wniosek o  fundację bądź rejestrację  herbu  w roli herbowej

NOVA HEROLDIA działającej przy POLSKIEJ WSPÓLNOCIE HERALDYCZNEJ

Polska Wspólnota Heraldyczna

Nova Heroldia

58-505 Jelenia Góra

ul. Bankowa 27

Ja, niżej podpisany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ., występując w charakterze wnioskodawcy, wnoszę o podjęcie działań fundacyjnych (  )  rejestracyjnych  (  )  herbu mieszczańskiego (  ) herbu szlacheckiego (  )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej,  zwanej rolą herbową Nova Heroldia,  prowadzonej przez Polską Wspólnotę Heraldyczną i przypisanie go rodzinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., której jestem reprezentantem.

Szczegółowe zasady dziedziczenia i używania herbu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jest to moje świadome i dobrowolne przedsięwzięcie, które poprzez wizerunek i nazwę herbu oraz płynącą z niego symbolikę, ma na celu:

– identyfikowanie i promowanie mojego rodu poprzez jego symbol graficzny;

– uhonorowanie moich Przodków oraz zapisanie ich w pamięci potomnych;

– przypominanie i kultywowanie rodzinnych tradycji;

– informowanie o zasadach, którymi przedstawiciele rodu powinni się kierować;

– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Herb ten powinien pozostać w świadomości tak współczesnych, jak i przyszłych pokoleń, jako symbol dumy, więzi i tradycji rodowej.

Dane osobowe i korespondencyjne Fundatora:

Nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imiona: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rodzaj oraz nr i seria dowodu tożsamości: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miejscowość zamieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr . . . . .

Kod pocztowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr telefonu: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

miejscowość i data czytelny podpis ( imię i nazwisko)

Uwaga! W celu przyspieszenia procedury fundacyjnej, wniosek ten można  dodatkowo przesłać e-mailem

na adres: info@novaheraldia.net

Deklaracja członkowska Polskiej Wspólnoty Heraldycznej „Nova Heroldia”