WEKSYLOLOGIA.


WEKSYLOLOGIA- FLAGI I PROPORCE ZWIĄZKÓW RODZINNYCH

Weksylologia (z łac. vexillum „sztandar, chorągiew”) – dyscyplina pomocnicza historii. Zajmuje się chorągwiami jako rzeczywistymi i symbolicznymi znakami wojskowymi, państwowymi, terytorialnymi, organizacji i grup społecznych czy wyznaniowych.

Weksylologia jest dyscypliną stosunkowo młodą, która nie wyodrębniła się jeszcze w samodzielną naukę historyczną. Wciąż pozostaje w silnym związku metodologicznym z heraldyką, z której się wywodzi i razem z którą tradycyjnie jest omawiana.

Rodowód chorągwi sięga czasów antycznych, jednak najpełniejsze i największe znaczenie chorągwie zyskały w okresie średniowiecza. Wtedy podporządkowano zasady tworzenia chorągwi i im podobnych znaków regułom heraldycznym – były one pierwotnym miejscem umieszczania znaków symbolicznych o charakterze godeł heraldycznych. Związek heraldyki i chorągwi trwał przez stulecia i nie ustał praktycznie nigdy, choć od XVIII–XIX wieku stał się nieco luźniejszy. Stąd właśnie wynikają powiązania metodologiczne i źródłowe heraldyki i weksylologii jako dyscyplin naukowych.

Weksylolodzy z większości państw świata są członkami FIAV (Fédération internationale des associations vexillologiques). Co dwa lata członkowie FIAV gromadzą się na Międzynarodowym Kongresie Weksylologicznym (ostatni kongres odbył się w 2017 roku w Londynie).

W związku z rosnącym zainteresowaniem ze strony przeróżnych organizacji jak też stowarzyszeń rodzinnych posiadaniem własnej flagi przystępujemy do wykonywania projektów oraz ich rejestracji. Flagi takie zostaną wykonane według wszelkich reguł heraldycznych jak też zasad weksykologii.

Naszym ekspertem i koordynatorem w projektowaniu flag i proporców związków rodzinnych został pan Krzystof Guzek członek zarządu Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego w Warszawie.

Jego wiedza i doświadczenie oparte są na wieloletnim uczestnictwie w regulacjach weksylologicznych w Polsce. Oto jego najważniejsze dokonania z zakresu weksylologii : ustawa o znakach Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (1993) zawierająca flagi wojskowe i sztandar
Wojska Polskiego z dewizą „Bóg, Honor i Ojczyzna”; opracowanie (wraz z licznymi
referatami) pt. „Chorągiew Rzeczypospolitej – zapomniany znak Państwa Polskiego”
(1990) – cytowane w powaznych publikacjach naukowych; Orzeł Pożarników i sztandar
jednostek OSP z wizerunkiem św. Floriana (1990); sztandar jednostek Policji
(Projekt 1999); sztandar jednostek Straży Granicznej (projekt 1991/92); Proporzec
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach ONZ (Projekt 1992); Chorągiew Miasta
Łowicza i flagi Miasta Łowicza (1995) oraz Chorągiew i Flagi Powiatu Kutnowskiego
(2000) – prezentowane na światowym kongresie nauk heraldycznych BESANCON 2000
(Francja), Chorągiew Miasta Gliwice (Projekt 1999); sztandar Komendy Głównej Policji
(1999) – poświęcony przez Papieża Jana Pawła II w Krakowie; Chorągiew i flagi Powiatu
Łęczyckiego (2001/2002); Chorągiew i flagi Powiatu Łowickiego (2002) o wzorach
opartych na motywach łowickiej sztuki ludowej – prezentowane na światowym
kongresie nauk heraldycznych DUBLIN 2002 (Rep. Irlandii); sztandar Komendy Powiatowej
Policji w Łęczycy (2002); Chorągiew Miasta Łodzi (Projekt 2005) i Sztandar Miasta
Łodzi (2005); chorągiew Pijarskich Szkól Królowej Pokoju w Łowiczu (2007);
jest autorem projektów wielu weksyliów wojskowych i cywilnych, m.in. projektu
Proporca i Proporczyka Prezydenta Rzeczypospolitej (1993/98 .

Kontakt

kjg.zduny_lowicz@op.pl

 

WYKAZ FLAG I PROPORCÓW ZAREJESTROWANYCH W ROLI HERBOWEJ NOVA HEROLDIA -DZIAŁ WEKSYLOLOGIA

 

Flaga i proporze Polskiej Wspólnoty Heraldycznej Nova Heroldia

F.R. 1-171115

Na czerwonym prostkącie płachty, pomiędzy dwoma niebieskie zwężonymi pasami u góry i na dole, złożono herb roli herbowej Nova Heroldia. Wokoło napis w barwie złotej, rozpoczęty z prawej strony w góre ku lewej, czerwonego pola, o tresci Polska Wspólnota Heraldyczna. U dołu herbu, z prawej ku lewej napis Nova Heroldia, rozpoczęty z linii łączenia pól. Całość w towarzystwie czterech symboli roli herbowej, połączonej złotej miiskuły litery N i H, gdzie z przedłużenia w górę lewej kreski pionowej litery H, wyprowadzono krzyż. Symbole te umieszczono przeciwstawnie w rogach glagi podstawami ku sobie.

Proporzec takich samych barw, ze złotą, połączoną Miskuła liter NH jak na faldze.

Flaga i proporzec związku rodziny Stępniowskich

Proporzec zwężający się z prawej do lewej, z zaokrąglonym rozcięciem, w barwach złoto-zielonych podziałem w słup, w stosunku 1/3. W złotym, laikonik krakowski w prawo. W zielonym, dwa złote pasy z lewa w skos z napisem w barwie czerwonej : 1-PRO ARIS, 2 ET Focis, pomiędzy którymi trzy złote róże w pas złożone, zmniejszające się w lewo. Całość obramowana czerwonym skrajem.

F.R. 2-010212

Pole dzielonae w pas w barwach zielono-złotych, na styku których pas czerwony. W zielonym polu dwie róże złote w pas złożone,w złotym polu na środku jedna róża czerwona.

Flaga związku rodziny Firkowskich

W niebieskim polu przedzielonym pasem złoty, powyżej słońce złote , poniżej firka takiej samej barwy.

F.R. 4-210812

Flaga rodziny Łabuś

W prostokatnym polu flagi o barwie srebrnej dzielonej z lewa w skos, góra pięć zielonych skosów z lewa sizósty dolny podwójny, dół cztery czerwone skosy z lewa piąty górny podwójny. Całość obłożona z lewej środkowej strony herbem Labus.

F.R. 6-110614

Flaga i proporzec rodziny Matwiejczyk

Proporzec zwężający się z prawej do lewej, z zaokrąglonym rozcięciem, w części 1/5 długości, od drzewca, w barwach w słup krwisto – niebieskich, z nałożonym godłem herbowym, w części pozostałej (4/5 długości)  w barwie złotej, wąż Eskulapa barwy zielonej głową w stronę drzewca, na nim trzy pasy czerwone w skos z napisem w barwie białej :Audaces Fortuna iuvat timidosque repellit., na końcu proporca dwie białe pięcioramienne gwiazdy, po jednej na każdym języku. Całość obramowana czerwonym srebrnym skrajem.

Flaga: Pole dzielone w słup w barwach krwisto-niebieskich, na  linii cięcia krzyż kawalerski złoty, pod dwiema srebrnymi gwiazdami pięcioramiennymi w , ponad dwoma takimiż toporami złożonymi krzyżem w skos, na żeleźcach których po trzy krople krwi barwy naturalnej, 2 i 1.

F.R. 8-210215

Flaga rodziny Makoś

Prostokątny płat materii o proporcjach 5:8 podzielony w krzyż na strefy kolejno żółtą, białą, białą i żółtą, z nałożonym na to rombem czerwonym, którego rogi dochodzą do krawędzi flagi, na którym godło herbu rodziny Makoś.

Niniejszym poświadczamy obranie barw i rejestrację wyżej przedstawionej flagi dla rodziny Makoś. Flaga i proporzec zaprojektowane została przez heraldyka Kamila Wojcikowskiego z Łodzi na wniosek szanownego Pana Sławomira Makosia.

Flaga ta i proporzec zostały zarejestrowane w roli herbowej Nova Heroldia w dziale Flag Rodzinnych pod numerem F.R.14-230317.

 

źródło Wikipedia i PTW/