Statut


 Aktualizacja 20 kwietnia 2017

Statut roli herbowej Nova Heroldia jak organu Polskiej Wspólnoty Heraldycznej
§ 1
1) Rola herbowa Nova Heroldia jako pierwsza i jedyna w Polsce instytucja heraldyczna służy
fundacji i rejestracji oraz publikacji herbów rodowych tak zwanych obywatelskich
(mieszczańskich) głównie osób przynależnych do kręgu kultury polskiej zarówno poprzez
urodzenie jak też poprzez używanie mowy polskiej. Rola herbowa jako integralna część
towarzystwa Polska Wspólnota Heraldyczna które ma charakter stowarzyszenia użyteczności
publicznej.
2) Rola herbowa ,,Nova Heroldia,, jest spadkobierczynią i kontynuatorką tradycji pracy Pierwszej
Powszechnej i Otwartej Księgi Herbowej ,,Nova Heraldia,, założonej w 2005 roku w Jeleniej
Górze. Kontynuacja wyraża się między innymi przejęciem części nazwy, herbu i symboliki wzorów
dokumentów rejestracyjnych oraz w stosowaniu ciągłości numeracji
§ 2
Rola Herbowa Nova Heroldia prowadzono jest przy wsparciu i współudziale członków
towarzystwo Polska Wspólnota Heraldyczna w Jeleniej Górze. Towarzystwo to opierając się na
swej szczególnej roli zapisanej w jej statucie towarzystwa powoła spośród swoich członków
komisję heraldyczną wybranych według wewnętrznego regulaminu zamieszczonego w niniejszym
statucie..
§ 3
Rola herbowa Nova Heroldia wpisuje do swojego rejestru wszelkie herby zarówno stare jak i nowo
fundowane po uprzednim ustaleniu zasadności ich rejestracji pod względem reguł i prawa
heraldycznego.
§ 4
Celem zapewnienia aktywnej działalności roli herbowej Nova Heroldia, podczas walnego
zgromadzenia towarzystwa ustala się :
1. Na okres pięciu lat powołanie komisji heraldycznej w której zasiądzie dwóch doświadczonych
heraldyków członków stałych o praktycznej wiedzy heraldycznej, heraldyk zastępca, doświadczony
genealog oraz dodatkowo członek towarzystwa wykazujący znajomości prawne w zakresie ochrony
dóbr osobistych,
2. W przypadku wakatu w komisji heraldycznej, zarząd towarzystwa jest upoważniony do
powołania zastępstwa,
3) Zasady powoływania członków komisji heraldycznej,
4) Przekazanie kompetencji związanych z dokonywaniem ewentualnych zmian w statucie roli
herbowej ,,Nova Heroldia,, na ręce komisji heraldycznej,

5) Przekazanie komisji heraldycznej podejmowania decyzji większością głosów w sprawach
związanych z problematyką dotyczącą wyglądu i prawidłowej budowy herbów oraz ich zasadności
rejestracji w roli herbowej bez prawa odwołania od tej decyzji,
6) Przyznanie uprawnień komisji heraldycznej w sprawie weryfikacji innych heraldyków którzy
pragną współpracować rolą herbową ,,Nova Heroldia,,
§ 5
Zgłaszany do rejestracji herb powinien być zaopatrzony w następujące dokumenty:
a) barwny lub szrafowany
rysunek
pełnego herbu składającego się z : tarczy, hełmu, labrów i
klejnotu,
b) opis herbu czyli blazon, który musi być bez zarzutu pod względem heraldycznym a w formie
graficznej powinien bez wątpliwości oddawać idee wnioskodawcy co do wyglądu herbu.
c)
oświadczenie sygnowane przez wykonawcę i projektanta herbu lub uznanego przez
PWH
heraldyka
że dokonano skrupulatnych badań jak też że nie są znane żadne fakty które mogą
być przeszkodą w zarejestrowaniu zgłoszonego herbu. Szczególnie chodzi o wykluczenie że
nie istniej podobny znak herbowy lub mogący prowadzić do pomyłki w określeniu
przynależności takiego herbu w stosunku do innych rodzin.
d)
oświadczenie sygnowane przez uznanego przez PWH heraldyka lub osobę kompetentną że
dokonano sprawdzenia na podobieństwo i niepowtarzalność zgłoszonego do rejestracji herbu
z podaniem źródeł heraldycznych z których korzystano,
e) obok rejestracji istniejących polskich herbów szlacheckich, herbów nowo fundowanych
obywatelskich tak zwanych mieszczańskich rola herbowa
Nova Heroldia
jako otwarte forum
heraldyczne stwarza możliwość rejestracji nowych herbów również dla osób innego pochodzenia
jak polskie według zasad i norm przyjętych w niniejszym statucie. W tym celu tworzy osobny dział
herbów obcych.
f) wszelkie inne znaki jak exlibris, flagi, godła organizacji pozarządowych zostaną przekazane do
ekspozycji Polskiej Wspólnoty Heraldycznej jako osobny dział.
§ 5
Także znak herbowy używany przez rodziny o takim samym nazwisku a z którymi
wnioskodawca
nie jest spokrewniony nie uprawnia do stosowania takiego herbu. W przypadku kiedy
wnioskodawca o takim samym nazwisku jak przedstawiciel rodziny używającej istniejący
konkretny herb może wykazać związki pokrewieństwa z tą rodziną należy przedstawić uzasadnienie
dlaczego wnioskodawca pragnie przyjąć dla swojej rodziny nowy znak herbowy.
§ 6
Rejestrując stare istniejące herby
jak też nowe herby rejestrowane w innych rolach herbowych,
należy wraz z wnioskiem o rejestrację dostarczyć dokumenty mogące poświadczyć :
a) wygląd, czas i okoliczności przyjęcia takiego herbu przez przodków,
a na żądanie komisji
heraldycznej również przedstawienie dowodów na przynależność herbową