NASZA OFERTA


SZANOWNY  PRZYJACIELU  HERALDYKI  I  NOWEJ  TRADYCJI RODZINNEJ

Jesteś orędownikiem pamięci rodzinej, pragniesz pozostawić swój ślad dla potomnych, stwórz coś co pozostanie w ich sercach na wiele pokoleń. Dokonaj fundacji własnego znaku rodowego. Zostań członkiem Polskiej Wspólnoty Heraldycznej

Przeczytaj do końca poniższe informacje, tu znajdziesz wszystko co związane jest z fundacją własnego herbu rodowego.

Polska Rola Herbowa

 działająca przy towarzystwie Polska Wspólnota Heraldyczna, jako rola herbowa,  jest  pierwszą i jedyną instytucją heraldyczną w Polsce, która stwarza możliwości dokonania  fundacji nowego, jak też rejestracji istniejącego potwierdzonego herbu rodowego.   

Rok założenia 1999 .

Aktywność przy Polskiej Wspólnocie Heraldycznej od 2005 roku

Polska Rola Herbowa, Nova Heroldia, jako rola herbowa dokonuje rejestracji potwierdzonych herbów szlacheckich jak też fundacji nowych herbów, sprawdzonych na jednorazowość i niepowtarzalność, zaprojektowanych według zasad i reguł heraldycznych oraz zgodnych z treścią statutu założycielskiego roli herbowej. W przypadku konieczności weryfikacji nadesłanych własnych projektów herbów lub poprawek w takich  projektach, czynności te zostaną przekazane współpracującym z naszą rolą herbową certyfikowanym heraldykom, którzy bezpłatnie pomogą w osiągnięciu optymalnego projektu. Rejestracja jest bezpłatna. Określonym kosztom podlega jedynie  wykonanie na wyraźne życzenie fundatora,  listu herbowego, jak też aktu rejestracyjnego, legendy herbowej, ozdobnej oprawy,  oraz opłaty pocztowej wysyłki dokumentów. Prace te są zlecene współpracującemu z naszą rola herbową heraldykowi. Jednakże w związku z tym, że coraz częściej mnożą się  przypadki jednostronnego odstępowania od warunków umowy zlecenia wykonania projektu herbu bądź akcesoriów fundacyjnych, a co za tym idzie  nie uiszczenia honorarium za te prace, (mimo że projekt herbu bądź dokumenty fundacyjne zostały przesłane fundatorowi), informujemy co następuje.

Każde zaprezentowane uprzednio w korespondencji i zaakceptowane przez fundatora wykonane zlecenie, należy  uregulować  według taryfy uzgodnionej z zleceniobiorcą. Aby zachować naszą wiarygodność i pewność że projekt herbu i akcesoria fundacyjne będą dostarczone fundatorowi na wskazany adres, przejmujemy takie zabezpiecznie finasowe w imieniu fundatora,  podejmując się   uregulowania takich opłat, w stosunku do wykonawcy.

 Polska Rola Herbowa, na życzenie fundatora może przejąć wszelkie prace koordynacyjne związane z projektem, wykonaniem, sprawdzeniem na jednorazowość i niepowtarzalność oraz rejestracją nowego herbu rodowego. W innych przypadkach prosimy zwracać się do współpracujących z rolą herbową heraldyków.

Sama rejestracja herbu jest darmowa, dla herbów które w swym zaraniu zgodne są  z zasadami i regułami heraldycznymi oraz są sprawdzone i potwierdzone na jednorazowość i niepowtarzalność przez kompetentną osobę, która weźmie na siebie odpowiedzialność cywilną za  taką ekspertyzę.

Ważne

Przypominamy, że Polska Rola Herbowa, publikując na łamach swojego portalu projkety  własne herbów przesłanych przez potencjalnych fundatorów, nie odpowiada za ewentualne roszczenia osób trzecich względem projektów graficznych które naruszają prawo autorskie. W razie zgłoszenia własnych projektów, służymy pomocą w ewentualnych koniecznych  zmianach  kostrukcji herbu, jak też w stworzeniu prawidłowego opisu (blazonu). W tym względzie, komisja heraldyczna  Polskiej Roli Herbowej, uzurpuje sobie prawo do ingerencji nie tylko w wygląd  zgłaszonego herbu, ale również co do  stosowaniu odpowiedniego słownictwa heraldycznego w przesłanym  blazonie.

 

Uwaga!!! Z dniem 1 stycznia 2020 roku w związku z problemami ze strony niektórych fundatorów w zakresie prawidłowego wypełniania formularzy fundacji i rejestracji herbu, a co za tym idzie ciągłymi ich uzupełnieniami i aktualizacją, wprowadza się przekazywanie wyżej wymienionych dokumentów wyłącznie drogą poczty elektronicznej. Dopiero po weryfikacji tak przesłanych dokumentów prowadzący heraldyk ustali termin przeprowadzenia kroków fundacji lub rejestracji herbu.Nadmieniamy że podawanie numeru dowodu osobistego, wymagane jest jedynie w przypadku wątpliwości  co do autentyczności nadesłanych dokumentów dotyczących herbów szlacheckich.

Zgłoszenie fundacji nowego lub rejestrację istniejącego herbu, należy dokonać w formie wniosków których formularze są  do pobrania na stronie: wniosek fundacji i rejestracji

Wraz z wnioskiem o rejestrację lub fundację herbu, możecie Państwo przesłąć własnoręcznie zredagowaną legendę herbową oraz genealogię rodziny, lub zaznaczyć aby heraldyk prowadzący fundację wykonał redakcję takich tekstów. Oczywiście z adnotacją że zgadzacie się Pąństwo  na publikację tych informacji. Jedynie po wyrażeniu prze Państwa zgody, genealogia lub legenda herbowa zostaną zamieszczona w internetowej jak też książkowej formie herbarza.  

Celem sprawniejszej realizacji kroków fundacyjnych oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości prosimy o optymalne wypełnienie wniosków fundacycjnych.

Tworzymy i pielęgnujemy tradycję rodzinną

 

Jednocześnie z całą siłą dementujemy pogłoski, o rzekomych wysokich  kosztach   fundacji i rejestracji własnego herbu w roli herbowej Nova Heroldia. Informacje takie zostały zamieszczone na stronie https://www.moremaiorum.pl/ Nr 8 (79) | Sierpień 2019 gdzie w artykule Sławomira Żaka ,,Czym są współczesne herbarze? Czy warto „kupić” znak rodowy? ,,bez sprawdzenia faktycznego stanu rzeczy ustalono  na ponad  2000  zł. Ani teraz ani w przeszłości nie pobieraliśmy takiego honorarium. Prosimy fundatorów jedynie o wyrównanie naszych kosztów własnych. W tym, finansowego uregulowania zleconych przez nas prac związanych z redakcją i drukiem  listu herbowego, aktu rejestracyjnego, ewentualnie legendy herbowej czy aneksu do aktu rejestracji herbu. Ponadto na wyraźną prośbę fundatora dochodzą koszty wykonania zdobnej  oprawy, zależnie od rodzaju oprawy, oraz opłata wysyłki tych akcesoriów.

.

Dla porównania zasady i koszty dokonania fundacji i rejestracji mieszczańskiego herbu w heroldiach zagranicznych np. Proheraldica w Niemczech.

Galeria roli herbowej Nova Heroldia

 

20170128_115248
Przykład listu herbowego

Wzór listu herbowego dla herbów zarejestrowanych w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia

 

Herbarz Pierwszej Powszechnej Otwartej Księgi Herbowej

Nova Heroldia. Tom I, Tom II  Tom III

Wydanie książkowe format A5, 189 stron. Twarda, skóropodobna oprawa, Tłoczone, złote napisy. Ręczne wykonanie na indywidualne zamówienie. Zawartość: Wizerunki 55 zarejestrowanych szlacheckich, jak też nowo ufundowanych herbów mieszczańskich, genealogia rodzin. Wprowadzenie do kanonów heraldyki żywej. Między innymi omówienie takich tematów jak: elementy składowe tarczy herbowej, podział tarczy, figury heraldyczne, tynktury, szrafowanie, blazon oraz mały leksykon heraldyczny.

Większość materiałów opublikowanych w tej witrynie, tekstów i grafik, jest objęte prawami autorskimi osobistymi i majątkowymi  w rozumieniu polskiego prawa autorskiego

(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 „Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych”)

Prawa autorskie do tych materiałów przysługują Wspólnocie Heraldycznej „Nova Heraldia”, bądź jej członkom  i jedynie za ich zgodą mogą być kopiowane i rozpowszechniane. W wyjątkowej sytuacji zezwala się na korzystanie z tych materiałów, poprzez zamieszczenie informacji o autorze lub żródle z którego korzystano.

Ponadto herby osób fizycznych i prawnych zamieszczone w tej witrynie stanowią własność i dobro osobiste ich Właścicieli, stąd podlegają dodatkowo ochronie prawnej jak wszelkie inne dobra osobiste i nie mogą być bez zgody ich Właścicieli kopiowane i rozpowszechniane.

W kilku przypadkach (ilustracje w artykule „Herb mieszczański”, „Blazon”) umieściliśmy ilustracje pobrane ze strony Wikimedia Commons, umieszczone tam na zasadach GFDL (GNU Free Documentation License) i jako takie nie podlegające zwyczajnym prawom autorskim. Za wykorzystane materiały serdecznie dziękujemy Fundacji Wikimedia!

Wizerunki herbów w dziale „Słownik – przykłady blazony”, oraz niektóre inne w dziale „Słownik” umieściliśmy za przyzwoleniem Pana Manfreda Dreiss właściciela wydawnictwa Verlag Degener & Co Am Brühl 9 D-91610 Insingen
Za wykorzystane materiały serdecznie dziękujemy Panu Manfredowi Dreiss i Wydawnictwu Verlag Degener!

Zainteresowanych kopiowaniem tekstów lub grafik z naszej witryny prosimy o kontakt:

Ostania aktualizacja 12  sierpień 2022 roku

 

 

 

 

 

 

       .