POLSKA ROLA HERBOWA


POLSKA ROLA HERBOWA

fischer
herb  szlachecki byłego  Prezydenta RP Lecha Wałęsy.*

herb szlachecki, Juliusza Sokolnickiego, członka rządu RP  na wychodźctwie.

herb obywatelski byłego Ministera Spraw Zagranicznych Niemiec, Joschka Fischer.

herb obywatelski, Adama Małysza, byłego reprezentanta Polski.

* herb szlachecki, ustanowiony w związku z nadaniem Lechowi Wałęsie, Królewskiego Orderu Serafinów, przez króla szwedzkiego Karola XVI Gustawa.  Herb ten ma związek z przyznaniem  mu przez króla Szwecji, szlachectwa osobistego.

 

ROLA HERBOWA NOVA HEROLDIA

rok założenia 2005

Rejestracja nowych i istniejących herbów ( mieszczańskich czyli obywatelskich) w naszej roli herbowej jest w pierwszym rzędzie przewidziana dla mieszkańców Polski. Jednakże rejestracja taka jest możliwa również dla obywateli Unii Europejskiej. Projekty herbów rodzinnych tworzone są dla każdego fundatora indywidualnie, i są sprawdzone względem oryginalności i jednorazowość przez doświadczonych heraldyków.

My nie nadajemy, ani też nie potwierdzamy szlachectwa.

Prowadzimy oficjalny rejestr fundowanych i istniejących herbów mieszczańskich oraz rejestrację potwierdzonych herbów szlacheckich. Fundacja, rejestracja i publikacja takich herbów, jest otwarta dla wszystkich pragnących budować nową tradycję rodzinną celem zachowania w pamięć  swoich przodków.

Heraldycy których projekty herbów zostały zarejestrowane w roli herbowej
Nova Heroldia

Ostatnia Aktualizacja dnia 20 sierpnia 2019 roku Administrator

Dawidowicz Daniel – Polska

Grefenshtein A. – Ukraina

Grujic Liubodrag  –  Serbia

Guzek Krzysztof  – Polska, współpracujący wolny heraldyk

Ivanov D. – Ukraina

Jakubowski Gregor   –  Francja, współpracujący wolny heraldyk

Kazdailis Arvdas  –  Litwa

Steifer Tomasz  –  Polska,  certyfikowany przez NH

Sutter Rolf   –  Niemcy Pro Heraldika

Winiarski-Brzezina Andrzej  – Polska,  certfikowany przez NH

Wiszniewski Dariusz  –  Polska, współpracujący wolny heraldyk

Wacławczyk Norbert  –  Polska, certyfikowany przez NH

Wójcikowski Kamil  –  Polska, certyfikowany przez NH

Wass Michael  – Niemcy,  Heraldische Gemeinschaft Westfalen

 

 Niektóre z herbów w naszym rejestrze są również ujęte w herbarzach innych krajów nie tylko europejskich, jak poniżej.

Skandinavisk Vapenrulla

Dania

Svenskt Vapenregister

Szwecja

Ukrainian Heraldry Seciety

Ukraina

Lietuvos Genealogijos ir Heraldikos Draugija

Litwa

Pro Heraldika

Niemcy

HGW Westfalen Heraldik

Niemcy

Burke’s Peerage & Gentry International Armorial Register Ltd.

Szkocja

Cronista de Armas de Castilla y Leon

Hiszpania

Departament of Arts and Culture Bureau of Heraldry

Republika Południowej Afryki

Союз Возрождения Родословных Традиций

Stowarzyszenia Zjednoczenie Odrodzenia Tradycji Rodowej

Rosja

Česká genealogická a heraldická společnost v Praz

Czechy

Ważna informacja

Nie nadajemy i nie potwierdzamy tytułów czy herbów szlacheckich

Ustanawiamy jedynie i pielęgnujemy tradycję rodzinną. Dokonujemy rejestracji herbów na podstawie wiarygodnych dowodów przedstawionych przez Petenta oraz  przeprowadzamy fundację nowych herbów rodowych obywatelskich, znanych pod nazwą herbów mieszczańskich, powstałych według zasad heraldycznych i zgodnie z naszym statutem. Aktu fundacji i rejestracji herbu w naszej roli herbowej dokonało już wiele osób, w tym: lekarze, przedsiębiorcy, politycy, profesorowie, generalicja i oficerowie, prawnicy, zgromadzenia zakone i inne.  Fundacji nowego własnego herbu rodowego dokonał znany sportowiec Adam Małysz. Czy  wiedzą  Państwo, że także Lech Wałęsa posiada własny herb, który został mu przydzielony przez Urząd Heraldyczny Królestwa Szwecji z okazji nadania Królewskiego Orderu Serafinów Herb wykonano według projektu i inicjatywy znanego polskiego heraldyka, Adama Heymowskiego . Jeszcze dzisiaj  mogą  Państwo dokonać czegoœś, z czego Wasza rodzina będzie dumna przez wiele pokoleń. Dokonajcie fundacji własnego herbu rodowego !

Potomkowie fundatora herbu posiadają prawo jego dziedziczenia. Herb jest więc wartoœścią trwałą i ponadczasową. Nowe herby uznawane są również przez śœwiadomych tradycji rodzinnej heraldyków i genealogów rangi światowej. Do nich zaliczyć można pana dr Jerzego Łuckiego,  członka Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Królewskiego Kanadyjskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz konsultanta heraldycznego Związku Szlachty Polskiej. Patrz post z dnia 25.09.2010 : Czy mam prawo do herbu?  Prawo do posiadania herbów rodowych dla osób z poza stanu rycerskiego zostało powszechnie przyjęte i udowodnione już w XIV w. przez dr. Bartholemeusa de Saxoferrato, konsyliarza cesarza Karola IV, w traktacie „De Insigniis et Armis”. Potomkowie fundatora herbu posiadają prawo jego dziedziczenia. Herb jest więc wartośœcią trwałą i ponadczasową. U nas potwierdzenie fundacji herbu zostanie dokładnie udokumentowane aktem rejestracyjnym oraz reprezentacyjnym listem herbowym. Herb zostanie zarejestrowany w roli herbowej Nova Heroldia, jak też opublikowany w herbarzu książkowym, wydawanym przez Polską Wspólnotę Heraldyczną Nova Heroldia oraz w herbarzu internetowym. Herb jako znak graficzny w okreśœlonych przypadkach podlega ochronie prawnej jako dobro osobiste.

ochrona herbu

Polska Hola Herbowa

Nova Heroldia

jako organ heraldyczny, przy organizacji pozarządowej towarzystwa

Polska Wspólnota Heraldyczna

58-505 Jelenia Góra

ul.Bankowa 27

 


Ważna informacja.

1. W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi fundacji własnego herbu rodowego zwracamy szczególną uwagę na fakt uzasadnienia heraldycznego symboli zawartych w takim herbie. Herb jako znak identyfikacyjny i fundament tradycji rodzinnej powinien zwierać w swojej treśœci jasne i proste przesłanki. W znaku tym należy szczególnie uwzględnić historię własnej rodziny, w tym: terytorialne pochodzenie przodków, zajęcia jakimi parali się przodkowie, symboliczne przedstawienie znaczenia własnego nazwiska. Nieuzasadnione dążenia niektórych petentów do naśœladownictwa symboliki innych herbów stoi często w niezgodzie z historycznym spojrzeniem na własne pochodzenie.

2.Uprasza się zainteresowanych fundacją własnego herbu o wnikliwe zapoznanie się z zasadami fundacji herbu. Pełny tekst zamieszczony na podstronie warunki fundacji

Do góry


Ochrona herbu

Jednym z przykładów nawiązującym do ochrony herbu jest głośœna sprawa przeciwko Browarom ŻSA w Żywcu. Sąd Najwyższy w sprawie powództwa Karola Stefana Habsburga w kwestii ochrony dóbr osobistych, w częœci dotyczącej użycia herbu rodowego Habsburgów ocenił, że wykorzystanie herbu przez Browar Żywiecki SA nie jest zgodne z prawem. Jak podano, cytat: ,,Inna była natomiast ocena wykorzystania przez pozwanego herbu H. Nie stanowił on nigdy składnika niematerialnego browaru, a zatem nie mógł być wykorzystywany w działalnośœci gospodarczej pozwanego. Herb rodowy, w ocenie Sądu Apelacyjnego, stanowi dobro osobiste, niezależnie od utraty jego znaczenia w życiu publicznym. Wykorzystanie go przez inną osobę jest naruszeniem tego dobra, uzasadniającym udzielenie ochrony z tego tytułu”

Wyrok z dnia 28. lutego 2003 r., V CK 308/02

Tradycja rodzinna rozumiana jako dziedzictwo, spuśœcizna, utożsamianie się z dokonaniami i wartośœcią reprezentowaną  przez przodków, jest dobrem osobistym, podlegającym ochronie na podstawie art. 23 i 24 k.c.

Jest to jedyny, jak dotychczas, wyrok sądowy wydany w Polsce, ustanawiający herb rodowy jako dobro osobiste, podlegające ochronie prawnej w myœśl artykułu 23. i 24. kodeksu cywilnego. Informacje w tej sprawie zamieszczono na stronie internetowej

http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/wyrok;sn;izba;cywilna,ic,v,ck,308,02,5548,orzeczenie.html

Do góry