POLSKA ROLA HERBOWA


POLSKA    ROLA   HERBOWA

NOVA  HEROLDIA

rok założenia 1999

Subskrybcja na III tom herbarza naszej roli herbowej

Szanowni członkowie Polskiej Wspólnoty Heraldycznej. Informujemy że podjęliśmy działania mające na celu publikację III tomu herbarza roli herbowej Nova Heroldia. Istnieje możliwość dokonania subskrypcji egzemplarza tej książki, na zasadach zgłoszenia wstępnego zamówienia.  Przewidziany termin ukazania się tej pozycji, to koniec kwietnia  2021 roku. Zgłoszenie chęci wejścia w posiadanie tego herbarza kierować na:

herbarzrolaherbowa@novaheraldia.net

 

My nie nadajemy, ani też nie potwierdzamy szlachectwa czy też tytułów szlacheckich.

Jako organ heraldyczny, działający przy organizacji pozarządowej towarzystwa Polska Wspólnota Heraldyczna, informuje że z dniem 1 stycznia 2021 roku,  aktywność towarzystwa Polska Wspólnota Heraldyczna ( rok założenia 2005) jak też działalność  Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia ( rok założenia 1999) zostaje całkowicie przeniesiona do sieci internetowej.

Prowadzimy fundację i rejestrację nowych i istniejących herbów obywatelskich czyli mieszczańskich, jak też rejestrację  potwierdzonych herbów szlacheckich. Projekty nowych herbów  obywatelskich, wykonywane są dla każdego fundatora indywidualnie, jak też są sprawdzone względem oryginalności i jednorazowości przez doświadczonych heraldyków.

 Ustanawiamy jedynie i pielęgnujemy tradycję rodzinną, posiadania własnego herbu rodowego jako symbolu graficznego własnej rodziny.. Prowadzimy oficjalny rejestr fundowanych i istniejących herbów mieszczańskich oraz rejestrację potwierdzonych herbów szlacheckich. Fundacja, rejestracja i publikacja takich herbów, jest otwarta dla wszystkich pragnących budować nową tradycję rodzinną, celem zachowania w pamięć  swoich przodków. Dokonujemy rejestracji herbów na podstawie wiarygodnych dowodów przedstawionych przez Petenta oraz  przeprowadzamy fundację nowych herbów rodowych obywatelskich, znanych pod nazwą herbów mieszczańskich, powstałych według zasad heraldycznych i zgodnie z naszym statutem. Aktu fundacji i rejestracji herbu w naszej roli herbowej dokonało już wiele osób, w tym: lekarze, przedsiębiorcy, politycy, profesorowie, generalicja i oficerowie, prawnicy, zgromadzenia zakone i inne.  Fundacji nowego własnego herbu rodowego dokonał znany sportowiec Adam Małysz. Czy  wiedzą  Państwo, że także Lech Wałęsa posiada własny herb, który został mu przydzielony przez Urząd Heraldyczny Królestwa Szwecji z okazji nadania Królewskiego Orderu Serafinów Herb wykonano według projektu i inicjatywy znanego polskiego heraldyka, Adama Heymowskiego . Jeszcze dzisiaj  mogą  Państwo dokonać czegoœś, z czego Wasza rodzina będzie dumna przez wiele pokoleń. Dokonajcie fundacji własnego herbu rodowego !

Potomkowie fundatora herbu posiadają prawo jego dziedziczenia. Herb jest więc wartoœścią trwałą i ponadczasową. Nowe herby uznawane są również przez śœwiadomych tradycji rodzinnej heraldyków i genealogów rangi światowej. Do nich zaliczyć można pana dr Jerzego Łuckiego,  członka Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Królewskiego Kanadyjskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz konsultanta heraldycznego Związku Szlachty Polskiej. Patrz post z dnia 25.09.2010 : Czy mam prawo do herbu?  Prawo do posiadania herbów rodowych dla osób z poza stanu rycerskiego zostało powszechnie przyjęte i udowodnione już w XIV w. przez dr. Bartholemeusa de Saxoferrato, konsyliarza cesarza Karola IV, w traktacie „De Insigniis et Armis”. Potomkowie fundatora herbu posiadają prawo jego dziedziczenia. Herb jest więc wartośœcią trwałą i ponadczasową. U nas potwierdzenie fundacji herbu zostanie dokładnie udokumentowane aktem rejestracyjnym oraz reprezentacyjnym listem herbowym. Herb zostanie zarejestrowany w roli herbowej Nova Heroldia, jak też opublikowany w herbarzu książkowym, wydawanym przez Polską Wspólnotę Heraldyczną Nova Heroldia oraz w herbarzu internetowym. Herb jako znak graficzny w okreśœlonych przypadkach podlega ochronie prawnej jako dobro osobiste.

ochrona herbu

Ważna informacja.

1. W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi fundacji własnego herbu rodowego zwracamy szczególną uwagę na fakt uzasadnienia heraldycznego symboli zawartych w takim herbie. Herb jako znak identyfikacyjny i fundament tradycji rodzinnej powinien zwierać w swojej treśœci jasne i proste przesłanki. W znaku tym należy szczególnie uwzględnić historię własnej rodziny, w tym: terytorialne pochodzenie przodków, zajęcia jakimi parali się przodkowie, symboliczne przedstawienie znaczenia własnego nazwiska. Nieuzasadnione dążenia niektórych petentów do naśœladownictwa symboliki innych herbów w tym szlacheckich, stoi często w niezgodzie z historycznym spojrzeniem na własne pochodzenie.

2.Uprasza się zainteresowanych fundacją własnego herbu o wnikliwe zapoznanie się z zasadami fundacji herbu. Pełny tekst zamieszczony na podstronie warunki fundacji.

Ochrona własnego herbu

Jednym z przykładów nawiązujących do ochrony herbu jest głośœna sprawa przeciwko Browarom ŻSA w Żywcu. Sąd Najwyższy w sprawie powództwa Karola Stefana Habsburga w kwestii ochrony dóbr osobistych, w częœci dotyczącej użycia herbu rodowego Habsburgów ocenił, że wykorzystanie herbu przez Browar Żywiecki SA nie jest zgodne z prawem. Jak podano, cytat: ,,Inna była natomiast ocena wykorzystania przez pozwanego herbu H. Nie stanowił on nigdy składnika niematerialnego browaru, a zatem nie mógł być wykorzystywany w działalnośœci gospodarczej pozwanego. Herb rodowy, w ocenie Sądu Apelacyjnego, stanowi dobro osobiste, niezależnie od utraty jego znaczenia w życiu publicznym. Wykorzystanie go przez inną osobę jest naruszeniem tego dobra, uzasadniającym udzielenie ochrony z tego tytułu”

Wyrok z dnia 28. lutego 2003 r., V CK 308/02

Tradycja rodzinna rozumiana jako dziedzictwo, spuśœcizna, utożsamianie się z dokonaniami i wartośœcią reprezentowaną  przez przodków, jest dobrem osobistym, podlegającym ochronie na podstawie art. 23 i 24 k.c.

Jest to jedyny, jak dotychczas, wyrok sądowy wydany w Polsce, ustanawiający herb rodowy jako dobro osobiste, podlegające ochronie prawnej w myœśl artykułu 23. i 24. kodeksu cywilnego. Informacje w tej sprawie zamieszczono na stronie internetowej

http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/wyrok;sn;izba;cywilna,ic,v,ck,308,02,5548,orzeczenie.html