POLSKA ROLA HERBOWA


rok założenia 1999

 My nie nadajemy, ani też nie potwierdzamy szlachectwa czy  tytułów szlacheckich.

Dokonujemy jedynie rejestracji istniejących herbów mieszczańskich (obywatelskich) lub potwierdzonych herbów szlacheckich, jak też nowych herbów fundowanych zgodnie z zasadami heraldycznymi i naszym statutem.

Polska Rola Herbowa jest samodzielnym organem wspólpracującym z Towarzystwem  Polska Wspólnota Heraldyczna z  Jeleniej Góry.

Szanowni Przyjaciele heraldyki.

Ogłaszamy akcję ,,Herb dla mojego dziadka”

Informujemy że dzięki inicjatywie komisji heraldycznej,  Polska Rola Herbowa, oraz towarzystwa Polska Wspólnota Heraldyczna,  ustanowiono że raz w miesiącu, drogą losową, zostaną przejęte wszelkie koszty wykonania dokumentów fundacyjnych, dla jednej osoby chętnej  dokonania fundacji własnego herbu rodowego. Jedynym warunkiem wzięcia udziału w takim losowaniu jest fakt, że zgłoszona osoba urodziła się w danym miesiącu. Nazwiska osób  chętnych wzięcia udziału w takim losowaniu,  zostaną umieszczone  na oficjalnej liście oczekujących, zamieszczonej na naszej stronie internetowej w dziale,  Droga do własnego herbu. Zapraszamy do tworzenia nowej tradycji rodzinnej, własnego herbu rodowego i zgłaszanie swoich krewnych do tej zabawy.

 Korespondencja E Mail: info@novaheraldia.net

 

Ochrona własnego herbu

Jednym z przykładów nawiązujących do ochrony herbu jest głośœna sprawa przeciwko Browarom ŻSA w Żywcu. Sąd Najwyższy w sprawie powództwa Karola Stefana Habsburga w kwestii ochrony dóbr osobistych, w częœci dotyczącej użycia herbu rodowego Habsburgów ocenił, że wykorzystanie herbu przez Browar Żywiecki SA nie jest zgodne z prawem. Jak podano, cytat: ,,Inna była natomiast ocena wykorzystania przez pozwanego herbu Habsburgów. Nie stanowił on nigdy składnika niematerialnego browaru, a zatem nie mógł być wykorzystywany w działalnośœci gospodarczej pozwanego. Herb rodowy, w ocenie Sądu Apelacyjnego, stanowi dobro osobiste, niezależnie od utraty jego znaczenia w życiu publicznym. Wykorzystanie go przez inną osobę jest naruszeniem tego dobra, uzasadniającym udzielenie ochrony z tego tytułu”

Wyrok z dnia 28. lutego 2003 r., V CK 308/02

Tradycja rodzinna rozumiana jako dziedzictwo, spuśœcizna, utożsamianie się z dokonaniami i wartośœcią reprezentowaną  przez przodków, jest dobrem osobistym, podlegającym ochronie na podstawie art. 23 i 24 k.c.

Jest to jedyny, jak dotychczas, wyrok sądowy wydany w Polsce, ustanawiający herb rodowy jako dobro osobiste, podlegające ochronie prawnej w myœśl artykułu 23. i 24. kodeksu cywilnego. Informacje w tej sprawie zamieszczono na stronie internetowej

http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/wyrok;sn;izba;cywilna,ic,v,ck,308,02,5548,orzeczenie.html