POLSKA ROLA HERBOWA


Polska Rola Herbowa rok założenia 1999

 My nie nadajemy, ani też nie potwierdzamy szlachectwa czy  tytułów szlacheckich.

Dokonujemy jedynie rejestracji istniejących herbów mieszczańskich (obywatelskich) lub potwierdzonych herbów szlacheckich, jak też nowych herbów fundowanych zgodnie z zasadami heraldycznymi i naszym statutem. Herby rejestrowane w Polskiej  Roli Herbowej są elementami tradycji rodzinnej. Rejestracja i publikacja  własnych herbów  rodzinnych, projektowanych zgodnie z regułami i zasadami heraldycznymi oraz naszym  statutem jest bezpłatna. Patrz : droga do własnnego herbu.

Polska Rola Herbowa jest samodzielnym organem wspólpracującym z Towarzystwem  Polska Wspólnota Heraldyczna z  Jeleniej Góry.

 Korespondencja E Mail

w razie problemów z uzyskaniem odpowiedzi popzez  formularz kontaktowy,  bespośrednio na :

info@novaheraldia.net

 

Ochrona własnego herbu

Jednym z przykładów nawiązujących do ochrony herbu jest głośna sprawa przeciwko Browarom ŻSA w Żywcu. Sąd Najwyższy w sprawie powództwa Karola Stefana Habsburga w kwestii ochrony dóbr osobistych, w części dotyczącej użycia herbu rodowego Habsburgów ocenił, że wykorzystanie herbu przez Browar Żywiecki SA nie jest zgodne z prawem. Jak podano, cytat: ,,Inna była natomiast ocena wykorzystania przez pozwanego herbu Habsburgów. Nie stanowił on nigdy składnika niematerialnego browaru, a zatem nie mógł  być wykorzystywany w działalnośœci gospodarczej pozwanego. Herb rodowy, w ocenie Sądu Apelacyjnego, stanowi dobro osobiste, niezależnie od utraty jego znaczenia w życiu publicznym. Wykorzystanie go przez inną osobę jest naruszeniem tego dobra, uzasadniającym udzielenie ochrony z tego tytułu”

Wyrok z dnia 28. lutego 2003 r., V CK 308/02

Tradycja rodzinna rozumiana jako dziedzictwo, spuścizna utożsamianie się z dokonaniami i za wartością reprezentowaną  przez przodków, jest dobrem osobistym, podlegającym ochronie na podstawie art. 23 i 24 k.c.

Jest to jedyny, jak dotychczas, wyrok sądowy wydany w Polsce, ustanawiający herb rodowy jako dobro osobiste, podlegające ochronie prawnej w myśli artykułu 23. i 24. kodeksu cywilnego. Informacje w tej sprawie zamieszczono na stronie internetowej

http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/wyrok;sn;izba;cywilna,ic,v,ck,308,02,5548,orzeczenie.html