Swornowski


W srebrnej tarczy czerwony rosochacz, ze zwornikiem w postaci skróconego rosochacza pośrodku, barwy stalowej, z podwójnymi nitami w każdym ramieniu. Na środku czerwona kotwica. Klejnot: czerwona chorągiew kościelna o trzech latzach i srebrnej obwódce, na której trzy ogniwa łańcucha srebrnego, środkowe naderwane. Labry: czerwone podbite srebrem. U dołu na wstędze nazwa własna herbu Sworny.

Fundacji tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2021 dla rodziny Swornowskich wywodzącej swoje korzenie z Koźmina Wielkopolskiego. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Uprawnionym do używania tego znaku herbowego jest fundator i jego żona Teresa Swornowska, wszyscy potomkowie w linii męskiej  oraz w linii żeńskiej przy zachowaniu w nazwisku członu Swornowski, Swornowska. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny Sworny, został zarejestrowany pod numerem 021221 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Wiarygodność genealogiczną i heraldyczną, po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów, potwierdza komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 03 grudnia 2021 roku