Ryszka


Na niebieskim polu, złoty pyrlik i żelazko, złożone w skośny krzyż. Pod nimi, takiej samej barwy skowronek kroczący z uniesionymi skrzydłami. Klejnot : z nałeczki niebiesko – złotej, wyrasta pięć piór strusich, w barwach przemiennych niebiesko – złotych. Labry : niebieskie podbite złotem.

Fundacji tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2022 dla rodziny Ryszka wywodzącej swoje korzenie z miejscowości Szczerbice, powiat rybnicki. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnieni do używania tego znaku herbowego są : fundator i jego rodzina oraz osoby wymienione w aneksie rejestracyjnym. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Ryszka, został zarejestrowany pod numerem 040122 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Autorem herbu jest heraldyk Kamili Wójcikowski, który herb ten sprawdziła na jednorazowość i niepowtarzalność.