Powichrowski


W złotej tarczy, obniżona czerwona głowica na której złożono złote pszczoły w słup, rzędem w pas, w trzech rzędach przesuniętych względem siebie i zakrytych częściowo do połowy (górny i dolny). Pod nią, stąpający czarny niedźwiedź z białymi kłami i czerwonym językiem, trzymający w prawej łapie zieloną łodygę z kwiatem czerwonej heraldycznej róży o złotym pęku. Klejnot: z nałęczki w barwach czarno-złotych wyrasta pióropusz pawi na którym złożono bawolą głowę barwy czarnej. Labry: czarne podbite złotem. U dołu na wstędze: Audaces Fortuna Iuvat

Rejestracji tego znaku herbowego dokonano Roku Pańskiego 2023 dla rodziny Powichrowskich, wywodzącej korzenie przodków z Podlasia i Ziemi Świętokrzyskiej. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego : wszyscy bezpośredni potomkowie fundatora, męscy i żęńscy, tak długo jak stosować będą nazwisko Powichrowski, bądź nazwiska dwóczłonowe z zachowaniem nazwiska fundatora.

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny Powichrowski, został zarejestrowany pod numerem 201023 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry.

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną, po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów, potwierdza za komisję heraldycznę, przewodniczący Norbert Wacławczyk, heraldyk Kamil  Wójcikowski.

Jelenia Góra, 29 października roku 2023

Herb własny Powichrowski, to nie tylko zbiór elementów, które w sposób symboliczny ilustrują członków rodu, to również obrazy odnoszące się do tradycji, idei, wartości czy ważnych zasad, które są wspólne dla całej społeczności rodzinnej, a także są odczytywane przez każdego familianta indywidualnie. Swoistą wymową uznawanych wartości życiowych, są elementy konstrukcji godła. Każdy element prezentowanego herbu ma określone znaczenie. Źródłowo rodzina Powichrowskich wymieniona jest w opracowaniu Herbarz Polski autorstwa Tadeusza Gajla, gdzie traktowana jest jako rodzina szlachecka bez podania przynależnego herbu. Wprawdzie informacja ta jest informacją heraldyczną jednak bez podania źródłowego. Adnotacja ta odnosi się do daty 1599 roku, umiejscowiona na ziemi podlaskiej. Jadnakże legenda rodzinna przekazywana z pokolenia na pokolenia,   mówi o związku pokrewieństwa z rodzinami szlacheckimi herbów Rawicz oraz herbu Bawola Głowa.  Obranie tych dwóch symboli, a więc bawolej głowy czy czarnego niedźwiedzia, jest jednak jedynie pośrednio związana z powyższymi godłami. Są to zwierzęta które Fundator w szczególny sposób darzy sympatią jako że odzwierciedlają swoja symboliką jego charakter i psychologiczną siłę. Symbol bawolej głowy dodzwierciedla  takie cechy charakteru jak  siły witalnej, powodzenia  życiowego, mocy i uporczywości w działaniu. Symbol czarnego niedźwiedzia nawiązuje do siły, odwagi i wytrwałości. Niedźwiedź często stanowi również oznakę władzy i godność. Ogon pawi, oprócz czysto konstrukcyjnej funkcji jako podstawy dla głowy bawoła, symbolizować ma także bogactwo i władzę, motywy ważne dla Fundatora. W samej rzeczy głowica usiana złotymi pszczołami ma symbolizować bogactwo, przedsiębiorczość i pracowitość Fundatora i jego przodków. Dodatkowo, kolor czerwony to jeden z ulubionych Fundatora herbu. Ważym akcentem ustanowienia własnego znaku herbowego jest pamięć swoich przodków którzy w tej symbolice odegywają ważną rolę. Wpłynęły na to ważne fakty z ich życia.   Nietuzinkową postacią, w legendach rodzinnych, jest osoba Józefa Powichrowskiego, który brał udział w Powstaniu Styczniowym. Jest on esencją wszystkich cech zawartych w godle i klejnocie tego herbu. Odwaga, bohaterskość, społeczne zaangażowanie i walkę o interesy społeczne uwidaczniające własną wartość jako jednostki. Reasumując symbolikę zawartą w elementach godła i klejnotu należy zauważyć że wiąże się również w jakimś sensie z historią rodziny i cechami charakteru ich poszczególnych członków. Cechą charaktrystyczną wielu z nich jest umiejętność prowadzenia interesów. Ambicje w dążeniu do obranego celu, upartość, silła charakteru w dążeniu do wzajemnej pomocy  w budowie rodzinnego biznesu.Siła i upartość w osiaganiu wiodacej  pozycji w społeczności lokalnej i na szerszym forum.Nadzieją, fundatora tego znaku herbowego, jest przekazywanie z pokolenia na pokolenie, treści odzwierciedlających duchowy związek potomków z przodkami. Symbolika zawarta w konstrukcji całego herbu jest świadomym i dobrowolnym przedsięwzięciem, mającym na celu identyfikację i promowanie całego rodu. Ma być również uhonorowaniem wyznawanej dewizy życiowej ( ,,szczęście sprzyja odważnym“) i jej zapisem w pamięci potomków. Opisana powyżej legenda obrazuje również związki filiacyjne, czyli relację przodek i potomek. W tym aspekcie można ją odczytywać jako tradycję, dziedziczenie, wychowanie, ale także prezentuje się tutaj międzypokoleniowa łączność. Herb ten powinien pozostać w poświadomości, tak współczesnych, jak i przyszłych pokoleń, jako symbol dumy, więzi i tradycji rodowej. Interpretacja symboliki zastosowanej w budowie herbu została skonsultowana i zaakceptowana przez komisję heraldyczną Polskiej Roli Herbowej.  Rejestracji tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2023 dla rodziny Mateusza Powichrowskiego. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnieni do używania tego znaku herbowego są wszyscy bezpośredni potomkowie pochodzący od fundatora,  tak długo jak stosować będą nazwisko Powichrowski, jak również wszystkie osoby ujęte w Aneksie do aktu rejestracyjnego, na zasadach zgodnych z przyjętym tam zapisem. W tym aspekcie można ją odczytywać jako tradycję, dziedziczenie, wychowanie, ale także prezentuje się tutaj międzypokoleniowa łączność. Herb ten powinien pozostać w poświadomości, tak współczesnych, jak i przyszłych pokoleń, jako symbol dumy, więzi i tradycji rodowej. Interpretacja symboliki zastosowanej w budowie herbu została skonsultowana i zaakceptowana przez komisję heraldyczną Polskiej Roli Herbowej.  Rejestracji tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2023 dla rodziny Mateusza Powichrowskiego. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnieni do używania tego znaku herbowego są wszyscy bezpośredni potomkowie pochodzący od fundatora,  tak długo jak stosować będą nazwisko Powichrowski, jak również wszystkie osoby ujęte w Aneksie do aktu rejestracyjnego, na zasadach zgodnych z przyjętym tam zapisem.