Nossol


Rejestracja herbu biskupiego, Kościoła Katolickiego w Polsce, dla jego Eminencji ,Ksiedza Arcybiskupa Alfonsa Nossola, Ordynariusza Diecezji Opolskiej, dokonano dnia 08 sierpnia Roku Pańskiego 2022 w Polskiej Roli Hrbowej Nova Heroldia, z okazji 90 lecia urodziny, jego eminencji Opis herbu: Na niebieskiej tarczy, trójlistny krzyż złoty, św. Łazarza , obramowany czarnym otokiem, na którym w słup napis : ,,Reurovrexit„.Powyżej tarczy ,czarny krzyż równoramienny, pod kapeluszem zielonym z dziesięcioma chwostami po każdej stronie. U dołu sentencja łacińska : ,,Veritatem Facere In Caritate„

Barwy złoto-niebieskie w herbie biskupa Alfonsa Nossola, odnoszą się bezpośrednio do barw śląska opolskiego, jako że urodził się on na Opolszczyźnie w miejscowości Brożec. Jednocześnie barwy te są symboliką liturgiczną, która ma uzewnętrznić charakter sprawowanych obrzędów, a także wyrazić dynamikę okresu liturgicznego. Skromne elementy godła herbowego zawarte w jego konstrukcji, posiadają głęboką wymowę chreścijańską. I tak wydłużony, trójlistny złoty krzyż z inskrypcją Resurrexit , nawiązuje od siły każdorazowego podnoszenia się z upadku. Dalej, czarny krzyż pod zielonym kapeluszem jako symboleu chrześcijańskie hierarchii kościelnej, reprezentowanej przez duchowych przewodników, ma na celu wskazanie na służebność duszpasterska biskupa jak też powiązanie z miastem Opole i Decezją Opolską. Szczególnie wymowna jest sentacja łacińska podkreślająca duchowy związek z wiernymi

,,Veritatem Facere In Caritate, czyli ,,Czynienie Prawdy w Miłości,,

osiągane poprzez stosowanie duchowej praktyki, wytrwałość w duchowym sposobie postępowania, wskazując i nauczając duchowości i wiary w Boga i miłości do bliźniego.

Niniejszym potwierdza się że  dnia 24 lipca Roku Pańskiego 2022 herb biskupi, dla jego Eminencji Księdza Biskupa Alfonsa Nossola z Diecezji Opolskiej został zarejestrowany pod numerem 290722 i podany do publicznej wiadomości w tomie III herbarza tejże roli herbowej, na stronie 169.

Jelenia Góra, dnia 24 lipca oku Pańskiego 2022

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu zasadności posiadania herbu biskupiego, potwierdza: