Rola Herbowa Nova Heroldia


 

walesa fischer
herb obywatelski Prezydenta RP Lecha Wałęsy herb obywatelski wicekanclerza Niemiec Joschki Fischera
Przykłady herbów mieszczański przyjętych przez prominentów

 

ROLA HERBOWA NOVA HEROLDIA

rok założenia 2005

Fundacja i rejestracja herbów obywatelskich znanych pod nazwą mieszczańskich, rejestracja herbów szlacheckich.

oficjalny organ podporządkowany towarzystwu

 POLSKA WSPÓLNOTA   HERALDYCZNA

Ważna informacja

Nie nadajemy i nie potwierdzamy tytułów czy herbów szlacheckich a jedynie ustanawiamy i pielęgnujemy tradycję rodzinnš. Dokonujemy rejestracji herbów na podstawie wiarygodnych dowodów przedstawionych przez Petenta oraz  przeprowadzamy fundację nowych herbów rodowych obywatelskich, znanych pod nazwš herbów mieszczańskich, powstałych według zasad heraldycznych i zgodnie z naszym statutem. Aktu fundacji i rejestracji herbu w naszej roli herbowej dokonało już ponad 100 osób, w tym: lekarze, przedsiębiorcy, politycy, profesorowie, generalicja i oficerowie, prawnicy, zgromadzenia zakone i in.  Fundacji nowego własnego herbu rodowego dokonał znany sportowiec Adam Małysz. Czy  wiedzš  Państwo, że także Lech Wałęsa posiada własny herb, który został mu przydzielony przez Urzšd Heraldyczny Królestwa Szwecji z okazji nadania Królewskiego Orderu Serafinów Herb wykonano według projektu i inicjatywy znanego polskiego heraldyka, Adama Heymowskiego . Jeszcze dzisiaj  mogš  Państwo dokonać czegoœ, z czego Wasza rodzina będzie dumna przez wiele pokoleń. Dokonajmy fundacji własnego herbu rodowego! Potomkowie fundatora herbu posiadajš prawo jego dziedziczenia. Herb jest więc wartoœciš trwałš i ponadczasowš. Nowe herby uznawane sš również przez œwiadomych tradycji rodzinnej heraldyków i genealogów rangi swiatowej. Do nich zaliczyć można pana dr Jerzego Łuckiego,  członka Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Królewskiego Kanadyjskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz konsultanta heraldycznego Zwišzku Szlachty Polskiej. Patrz post z dnia 25.09.2010 : Czy mam prawo do herbu?  Prawo do posiadania herbów rodowych dla osób z poza stanu rycerskiego zostało powszechnie przyjęte i udowodnione już w XIV w. przez dr. Bartholemeusa de Saxoferrato, konsyliarza cesarza Karola IV, w traktacie „De Insigniis et Armis”. Potomkowie fundatora herbu posiadajš prawo jego dziedziczenia. Herb jest więc wartoœciš trwałš i ponadczasowš. U nas potwierdzenie fundacji herbu zostanie dokładnie udokumentowane aktem rejestracyjnym oraz reprezentacyjnym listem herbowym. Herb zostanie zarejestrowany w roli herbowej Nova Heroldia, jak też opublikowany w herbarzu ksišżkowym, wydawanym przez Polskš Wspólnotę Heraldycznš Nova Heroldia i herbarzu internetowym. Herb jako znak graficzny w okreœlonych przypadkach podlega ochronie prawnej jako dobro osobiste.

ochrona herbu

Towarzystwo Polska Wspólnota Heraldyczna

NOVA HEROLDIA

58-505 Jelenia Góra

ul.Bankowa 27

E-Mail info@novaheraldia.net

NOVA HEROLDIA

 Registering new and existing arms of your family. Projects designed and proofed individualy and checked for originality. Authentic registry as a trademark of family clan. Registration open to anyone who is willing to conserve and preserve their family history and memory of the ancestors.


Ważna informacja.

1. W zwišzku z częstymi pytaniami dotyczšcymi fundacji własnego herbu rodowego zwracamy szczególnš uwagę na fakt uzasadnienia heraldycznego symboli zawartych w takim herbie. Herb jako znak identyfikacyjny i fundament tradycji rodzinnej powinien zwierać w swojej treœci jasne i proste przesłanki. W znaku tym należy szczególnie uwzględnić historię własnej rodziny, w tym: terytorialne pochodzenie przodków, zajęcia jakimi parali się przodkowie , symboliczne przedstawienie znaczenia własnego nazwiska. Nieuzasadnione dšżenia niektórych petentów do naœladownictwa symboliki innych herbów stoi często w niezgodzie z historycznym spojrzeniem na własne pochodzenie.

2.Uprasza się zainteresowanych fundacjš własnego herbu o wnikliwe zapoznanie się z zasadami fundacji herbu. Pełny tekst zamieszczony na podstronie warunki fundacji

Do góry


Ochrona herbu

Jednym z przykładów nawišzujšcym do ochrony herbu jest głoœna sprawa przeciwko Browarom ŻSA w Żywcu. Sšd Najwyższy w sprawie powództwa Karola Stefana Habsburga w kwestii ochrony dóbr osobistych, w częœci dotyczšcej użycia herbu rodowego Habsburgów ocenił, że wykorzystanie herbu przez Browar Żywiecki SA nie jest zgodne z prawem. Jak podano, cyt: ,,Inna była natomiast ocena wykorzystania przez pozwanego herbu H. Nie stanowił on nigdy składnika niematerialnego browaru, a zatem nie mógł być wykorzystywany w działalnoœci gospodarczej pozwanego. Herb rodowy, w ocenie Sšdu Apelacyjnego, stanowi dobro osobiste, niezależnie od utraty jego znaczenia w życiu publicznym. Wykorzystanie go przez innš osobę jest naruszeniem tego dobra, uzasadniajšcym udzielenie ochrony z tego tytułu”

Wyrok z dnia 28. lutego 2003 r., V CK 308/02

Tradycja rodzinna rozumiana jako dziedzictwo, spuœcizna, utożsamianie się z dokonaniami i wartoœciami reprezentowanymi przez przodków, jest

dobrem osobistym, podlegajšcym ochronie na podstawie art. 23 i 24 k.c.

Jest to jedyny, jak dotychczas, wyrok sšdowy wydany w Polsce, ustanawiajšcy herb rodowy jako dobro osobiste, podlegajšce ochronie prawnej w myœl artykułu 23. i 24. kodeksu cywilnego. Informacje w tej sprawie zamieszczono na stronie internetowej

http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/wyrok;sn;izba;cywilna,ic,v,ck,308,02,5548,orzeczenie.html

Do góry